Szolgáltatásaink

 

Társasági adókedvezmény energiahatékonysági beruházások után

 

Azon beruházások esetében, amely révén végsőenergia-fogyasztás csökkenést lehet elérni az energiahatékonyságról szóló törvény szerint adókedvezményt lehet érvényesíteni.

 1. Adókedvezmény mértéke

Az elszámolható összeg legfeljebb 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg, ami nem haladhatja meg a fizetendő TAO 70%-át.

A beruházás elszámolható költségének 50%-a kisvállalkozások40% középvállalkozások esetén, illetve a nagyvállalatok a költségek 30%-át számolhatják el.

Az adókedvezményt a beruházás üzembe helyezését követő adóévben – vagy a beruházás üzembe helyezésének adóévében – és az azt követő öt adóévben lehet érvényesíteni.

Elszámolható:

 • magasabb energiahatékonysági szint eléréséhezközvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköz (pl. technológiai, épületgépészeti berendezés, épületszigetelés költsége), immateriális jószág költsége – ha ez önállóan meghatározható
 • az a többletköltség, amely egy hasonló, kevésbé energiahatékony beruházáshoz viszonyítva többletköltségként merül fel. (hitelt érdemlően kell igazolni, hogy az energiahatékony beruházásra kifejezetten az adókedvezmény lehetőségének a hatására döntött a beruházó)

 

 1. Adókedvezmény igénybevételének feltételei

beruházás megkezdése előtt audit készítése a névjegyzékben szereplő auditor által, ami a kiinduló állapotot rögzíti, illetve nevesíti, hogy a beruházás milyen műszaki rendszert érint, milyen módszerrel mérés, becslés, számítás útján határozható meg a beruházás által elért energia megtakarítás és ez várhatóan milyen nagyságú lesz.

beruházás befejezését és üzembe helyezését követően az auditor cég záró auditot végez, amelyben meghatározza beruházás megvalósításával elért éves végsőenergia-megtakarítás mértékét, illetve a megállapítást, igazolás formájában, hogy a beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősült.

 

Nem vehető igénybe adókedvezmény:

 • olyan gép, berendezés beszerzésére, illetve egyéb beruházásra, amely a beruházás megkezdésének időpontjában már elfogadott energiahatékonysági szint elérését célozza (pl. elfogadott/folyamatban lévő EU szabvány elérése érdekében)
 • energiahatékonysági igazolás hiányában
 • nehéz helyzetben lévő, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alatt álló vállalkozásként
 • halászati és akvakultúra termelése, feldolgozás, értékesítése esetében
 • teljesítetlen visszafizetési felszólítás korábbi támogatás kapcsán
 • fejlesztési adókedvezménnyel együttesen

 

A beruházás megkezdésének napja:

 • az építkezés kezdetének a napja, (építési napló megnyitása) vagy
 • a beruházás célját szolgáló első tárgyi eszköz megrendelésének a napja, vagy
 • bármely olyan kötelezettségvállalás, amely a beruházást visszafordíthatatlanná teszi.

Nem minősül a beruházás megkezdésének különösen a földterület vásárlása vagy az építésügyi hatósági engedélyek megszerzése vagy a megvalósíthatósági tanulmányok készítése.

 

Változások a korábbi fejlesztési adókedvezménnyel szemben:

 • egyszerűbb feltételrendszer
 • nincs minimális beruházási érték
 • nincs munkavállalói létszám, illetve bérköltség-növekményre vonatkozó kötelezettségvállalás
 • nem regionális alapú – akár budapesti vállalkozások is igénybe vehetik
 • nincs előzetes bejelentés/kérelem

 

 1. Benyújtandó igazolás tartalma a TAO kedvezmény igénybevételekor

Az igazolásnak tartalmaznia kell:

 • az adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelő azonosítót,
 • a megállapítást, hogy a beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül
 • a beruházás megvalósításával elért éves végső energiamegtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve;
 • a beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban;
 • az energetikai auditor / auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelét;
 • az energetikai auditor nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és
 • az energetikai auditor aláírását, vagy az energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerű aláírását és a keltezést.

 

Első alkalommal történő igénybevételkor:

 • az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás megnevezését, üzembe helyezésének időpontját és helyét
 • az energetikai auditáló szervezet által kiállított igazolás kiadványozásának dátumát
 • az elszámolható költségnek minősülő egyes beruházásrészek megjelölését, valamint azok bekerülési értékét, illetve a Tao. tv. 22/E. § (4) bekezdés b) pontja szerinti többletköltségét
 • a Tao. tv. 22/E. §-a alapján elszámolható összköltséget
 • nyilatkozatát, hogy a beruházáshoz egyéb energiahatékonysági célú támogatást nem vett igénybe
 • a beruházáshoz igénybe vett, a támogatás halmozódásnál figyelembe veendő állami támogatás támogatástartalmát
 • összesített energiamegtakarítási adatot GJ mértékegységben kifejezve

További adóévek vonatkozásában:

 • feltüntetni az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás üzembe helyezésének időpontját és helyét
 • megjelölni azt az adóévet, amely vonatkozásában első alkalommal vette igénybe az adókedvezményt, valamint
 • az első igénybevételtől számítva összesen igénybe vett adókedvezményt jelenértéken

 

Irat megőrzési kötelezettség

Az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos valamennyi iratot 10 évig köteles megőrizni.